Vedtekter

Reviderte vedtekter for Høysensitiv Norge – 22.3.2021

 • 1 Organisasjonens navn:

Høysensitiv Norge

 • 2 Bakgrunn og formål:

Høysensitiv Norge ønsker med glød og inspirasjon å synliggjøre feltet høysensitivitet og nærliggende kunnskapsfelt. Erfaring tilsier at både i arbeidsliv, innen helse og i skole/barnehagesammenheng dominerer patologi og diagnoser som forståelsesrammer når normal atferd eller idealtyper utfordres. 

Vårt friskhetsperspektiv med fokus på sensitive styrker, skal bidra til en mer helhetlig forståelse av karaktertrekkets utfordringer og fordeler i og for samfunnet. Vi ønsker å bidra til forståelse hos enkeltpersoner, foreldre, fagpersoner og institusjoner om karaktertrekkets innvirkning i alle faser av livet.

Høysensitiv Norge vil bidra med faglig nyskaping og spredning av kunnskap basert på forskning, erfaringskompetanse og brukerperspektiv innen feltet høysensitivitet og nærliggende kunnskapsfelt.

Fagutvikling skjer gjennom nettverksbygging, samarbeid og informasjonsdeling på sosiale plattformer og i media generelt, spesielt via plattformen Høysensitiv Norges nettsted: høysensitivnorge.no

Organisasjonen holder til i Norge. Styret bør tilstrebe en viss geografisk spredning. 

 • 3 Juridisk person:

Organisasjonen er en selveiende og frittstående juridisk person, med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Den har ingen ansatte og driftes av frivillige. Den knytter til seg fagpersoner med kompetanse, som i egne foretak driver for egen regning og risiko. Organisasjonen drives på ideell nonprofitt basis.

 • 4 Medlemskap:

Medlemmer kan være enkeltpersoner eller bedrifter med interesse for eller kompetanse innen feltet høysensitivitet.

 • 5 Stemmerett og valgbarhet:

Alle medlemmer som har betalt kontingent.

 • 6 Kontingent: 

Organisasjonen opererer med en symbolsk kontingent på kr 100 for å dokumentere fortsatt medlemskap og drift.

 • 7 Årsmøte:

Årsmøtet, som holdes hvert år i mars, er organisasjonens høyeste myndighet. Saksliste skal lages ut fra innsendte saker til leder minst to uker før. Fullstendig saksliste skal sendes til medlemmene minst en uke før årsmøtet. Alle medlemmer som har betalt innen årsmøtet, har stemmerett til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendringer som ikke er oppført på sakslisten senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet gjennomføres digitalt.

 • 8 Ledelse av årsmøtet:

Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer.

 • 9 Årsmøtets oppgaver: 

Årsmøtet skal: 

 1. Behandle Høysensitiv Norges årsmelding
 2. Behandle Høysensitiv Norges regnskap i revidert stand
 3. Vedta foreningens budsjett
 4. Behandle innkomne forslag
 5. Velge styre. Styret fordeler arbeidsoppgaver og verv etter behov
 • 10 Oppløsning: 

Oppløsning kan bare skje på årsmøtet. Domenet høysensitivnorge.no tilfaller Lian Kirksæther. Alle midler som organisasjonen besitter vil da etter et avviklingsmøte tilfalle et egnet fond som vil ha glede av det.